1     2     3    
ibacor LIVE
台視新聞台HD網路直播
ibacor 01:20
侯友宜拜會林右昌雙方加LINE互動拚市政
ibacor 01:58
廖峻血壓飆170!緊急送醫驚險挽性命
ibacor 02:45
談與綠營恩怨情仇柯P怒轟屢遭抹紅
ibacor 01:45
王金平試用高雄幣誇韓國瑜帶動經濟